Bezpłatna pomoc prawna w grudniu 2021 r.

INFORMACJA STAROSTY KARKONOSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, ze zm.).

W tym celu, zawieszono udzielanie porad osobiście w Janowicach Wielkich i zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Natomiast w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Mysłakowicach, Podgórzynie, Starej Kamienicy i Szklarskiej Porębie nieodpłatne poradnictwo prawne albo nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę obywatelskiego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest pod niżej wskazanymi nr telefonów albo adresami w określone dni i zgodnie z poniższymi harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji:

telefonicznej 75 64 73 111(w godz. pracy Starostwa Powiatowego) albo na stronie https://np.ms.gov.pl

Do pobrania: