Od 20.12.2021 dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. z powodu nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Kto skorzysta z zasiłku opiekuńczego?

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają prawo skorzystać rodzice dzieci:

  • do lat 8;
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę.

Ze świadczenia może skorzystać ubezpieczony rodzic oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. 

Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Świadczenie to wypłaca się  za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Można o nie wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem