Formularze​

Pobierz dokumenty, wypełnij w domu i prześlij elektronicznie do Urzędu. Mniej papieru – więcej drzew!

Ochrona środowiska

Wniosek dotyczy:

 1. budynków na stale zamieszkałych,
 2. osób fizycznych, które borykają się z czasowym brakiem wody w istniejących ujęciach
 3. osób, którym woda pitna była dowożona przez GSWiK Kamienica
 4. nieruchomości, których ze względów technicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej sieci wodociągowej.

Dotacja nie jest udzielana dla nowo budowanych budynków!!!

 

W przypadku gdy usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości zgodnie z art. 83f ust.4 ustawy o ochronie przyrody jest zobowiązany dokonać ZGŁOSZENIA do właściwego organu jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Do zgłoszenia należny załączyć mapę lub rysunek określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa: a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, b) na terenach objętych formami ochrony przyrody
 2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody

Organ wnosi sprzeciw:

 1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust.5 właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9 organ wnosi sprzeciw do zgłoszenia

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli organ w drodze decyzji administracyjnej wniósł sprzeciw do planowanej wycinku drzew stanowi to podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Zgodnie z Art.  88. ustawy o ochronie przyrody Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;
 6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.
Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 83b:

 • ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
  1) postaci papierowej albo
  2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
 • ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”

Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.


Jeśli w decyzji na wycinkę drzew na wnioskodawcę nałożono obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty dla środowiska za usunięte drzewa i wykonano nasadzenia zastępcze zgodnie z treścią decyzji to o tym fakcie należy zawiadomić organ wydający decyzję.

WYKAZ PRZEDSIEBIORCÓW POSIADAJACYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA ZEZWOLENIE NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcySiedziba i adres przedsiębiorcyNumer identyfikacji podatkowej (NIP)Numer identyfikacyjny REGONzezwolenie wydane na okres
UlicaKod pocztowyMiejscowość
Lp.       
1USŁUGI ASENIZACYJNE Ryszard KowalskiPodgórska 4a58-508Dziwiszów611-133-79-932305264552030-09-01
2USŁUGI ASENIZACYJNE Edward RomanMoniuszki 3/958-506Jelenia Góra611-102-90-622302253302023-09-14
3SIMEKO Sp. z o.o.Karola Miarki 4258-500Jelenia Góra611-24-85-9512311801502021-09-20
4Zakład Utylizacji Odpadów “IZERY” Sp. z o.o.Kargula i Pawlaka 1659-623Lubomierz616-15-10-8210203941472023-06-20
5MPGK Sp. z o.o.Wolności 161/16358-560Jelenia Góra611-020-36-412304155272028-03-27
6GSWiK “Kamienica” Sp. z o.o.Stara Kamienica 149a58-512Stara Kamienica611-271-79-18021550827 
7TOI TOI Sp. z o.o.Płochocińska 2903-044Warszawa118-004-27-840103361462026-06-03
8WC Serwis Sp. z o.o. Sp. kSzybowa 241-808Zabrze648-273-04-082416284822024-04-25
9Usługi Koparko-Ładowarką Musiał Grzegorz 58-508Dziwiszów 16H611-180-93-342303297102031-06-16
10mTOILET Sp. z o.o.Toruńska 3103-226Warszawa536-193-84-863821230922031-04-21

Podatki lokalne

Informacje dla osób fizycznych

Informacje dla osób prawnych

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy. Informacje: it@starakamienica.pl tel. 786 119 153

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi