Odpady komunalne, woda i kanalizacja

Informacje o zasadach segregacji, harmonogramy wywozu odpadów, niezbędne deklaracje do pobrania.

Informacje ogólne

przepisy prawa, zasady.

Harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości

Zasady segregacji

Zasady segregacji odpadów

Deklaracje

Wzory deklaracji do pobrania

GSWiK

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji

ZUOK Izery

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Stara Kamienica

Za właściciela nieruchomości  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się:

 • współwłaścicieli
 • użytkowników wieczystych
 • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
 • inne podmioty władające nieruchomością;

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Sposób naliczania stawki „według liczby mieszkańców ‘’

 • 27 zł (od osoby) przy odbiorze odpadów w sposób selektywny
 • 24 zł (od osoby) przy odbiorze odpadów w sposób selektywny, korzystających ze zwolnienia z części opłaty za posiadanie kompostownika             

 Płatności dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca ( za miesiąc bieżący)

 • w drodze inkasa
 • w punkcie płatniczym MONETIA
 • przelewem na rachunek:

Urząd Gminy Stara Kamienica
BGŻ 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500

 Podstawa prawna

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Uchwała Rady Gminy
 3. Ordynacja podatkowa

Harmonogram wywozu odpadów

Zasady segregacji odpadów