OŚWIATA

Przedszkola, szkoły w naszej gminie, informacje o rekrutacji.

Placówki oświatowe w gminie

Dane adresowe, telefony, mapka dojazdu.

Dowozy uczniów

Informacje o transporcie uczniów organizowanym przez Gminę.

Rekrutacja

Terminy, dokumenty, kryteria rekrutacji do placówek oświatowych w Gminie.

Aktualności

Bieżące informacje dotyczące oświaty w Gminie.

Kalendarium

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2021/2022

Dofinansowania

Zasady dofinansowania dla uczniów - mieszkańców Gminy.

Placówki oświatowe na terenie Gminy Stara Kamienica

Na terenie Gminy Stara Kamienica funkcjonuje: Zespół Szkół w Starej Kamienicy ( Liceum Ogólnokształcące  i Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach z oddziałami przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa w Kopańcu z oddziałami przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa w Barcinku oraz Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy. Wg statusów przypisania w roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na dzień 03-01-2022 r., łącznie do wszystkich placówek gminnych uczęszcza 575 dzieci.

Zespół Szkół w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica
ul. Sportowa 1

Tel./fax: 75 75 14 327
E-mail: szkola@starakamienica.pl
Strona: szkola.starakamienica.pl

Dyrektor: Wiesława Sorta-Respondek

Szkoła Podstawowa w Kopańcu

58-512 Kopaniec
Kopaniec 78

Tel./fax: 75 75 14 264
E-mail: sekretariat@spkopaniec.pl
Strona: spkopaniec.pl

Dyrektor: Wioleta Morańska

Szkoła Podstawowa w Barcinku

58-512 Barcinek
Barcinek 10b

Tel./fax: 75 75 14 334
E-mail: sp.barcinek@op.pl
Strona: spbarcinek.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Krzysztof Kuzia

Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach

58-560 Wojcieszyce
ul. Szkolna 2

Tel./fax: 75 75 51 638
E-mail: spwojcieszyce@wp.pl
Strona: spwojcieszyce.pl

Dyrektor: Katarzyna Geremek

Gminne Przedszkole
w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica
ul. Izerska 1

Tel./fax: 75 75 14 207
E-mail: przedszkole_1959@o2.pl
Strona: przedszkole.starakamienica.pl

Dyrektor: Elżbieta Lorenc-Mytnik

Oświata: aktualności

Aktualności oświatowe to najważniejsze informacje dotyczące gminnych placówek oświatowych. Znajdziesz tu informacje na temat planowanych, obecnych i już zrealizowanych projektów oświatowych, wydarzeń szkolnych i przedszkolnych. Sprawdź, co nowego dzieje się w szkolnictwie w Twojej Gminie!

Ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

Szanowni Państwo !!! Rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Proces szczepień został uruchomiony po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które świadczą o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021 r.

Więcej »

Od 20.12.2021 dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. z powodu nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto skorzysta z zasiłku opiekuńczego? Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają prawo skorzystać rodzice dzieci: do lat 8; do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;  do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub

Więcej »

Nauka zdalna od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r.

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się, wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od  20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Po tym okresie

Więcej »

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach!

Laboratoria Przyszłości – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych Wsparcie otrzymały: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA W KOPAŃCU SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCINKU SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIENICY Laboratoria Przyszłości to Program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach

Więcej »

Rekrutacja

Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Dotacje

Znajdziesz tu bieżące informacje na temat stałych dotacji wspierających dzieci oraz na temat projektów, z których skorzystają lub już korzystają Nasze dzieci w szkołach i przedszkolu.

Laboratoria Przyszłości – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych

Wsparcie otrzymały:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA W KOPAŃCU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCINKU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIENICY

Laboratoria Przyszłości to Program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały w grudniu 2021r. od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

 

Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Skorzystaj z programu „Wyprawka szkolna”  

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-na-zakup-podrecznikow-szkolnych-wyprawka-szkolna

Kto może skorzystać?

Każdy uczeń, który ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,      bo jest osobą:

 • słabowidzącą,
 • słabosłyszącą,
 • niesłyszącą,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

        Każdy uczeń, który chodzi do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk  plastycznych,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Co musisz przygotować?

 • wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Sprawdź, czy szkoła albo urząd ma swój wzór wniosku. Jeśli ma – weź go ze szkoły albo urzędu. Jeśli nie – napisz go samodzielnie,
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Opracowano na podstawie: Dz.  U.  z  2019  r. poz.  2407,  z  2021 r. poz. 1162.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

W  roku szkolnym 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną,                       a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Z programu skorzystały dzieci ze Szkół: w Starej Kamienicy, w Kopańcu oraz w Barcinku. Odwiedziły wybrane punkty z listy wskazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Łącznie na wycieczki pojechało 143 dzieci.

Dowozy uczniów

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok 2020/2021

Rozkład jazdy porannych autobusów (dojazdy do szkoły)

Wocieszów - Kromnów Odjazd
Wojcieszyce koniec
7:20
Wojcieszyce Średnie
7:22
Wojcieszyce sklep
7:25
Wojcieszyce Gaje
7:27
Wojcieszyce pętla
7:29
Kromnów bud. 40
7:32
Kromnów skrzyżowanie
7:34
Kromnów most
7:36
Stara Kamienica szkoła
7:42
Mała Kamienica - Pasiecznik Odjazd
Kwieciszowice
7:00
Mała Kamienica bud. 96
7:06
Mała Kamienica
7:09
Stara Kamienica szkoła
7:12
Nowa Kamienica skrzyżowanie
7:19
Stara Kamienica szkoła
7:26
Stara Kamienica most bud. 29
7:28
Stara Kamienica bud. 17
7:30
Barcinek szkoła
7:32
Pasiecznik bar
7:38
Pasiecznik tartak
7:40
Stara Kamienica Szkoła
7:50
Barcinek - Rybnica Odjazd
Rybnica I scieżka rowerowa
7:00
Rybnica II kościół
7:02
Rybnica bud. 43
7:04
Rybnica wiadukt
7:06
Barcinek PGR
7:14
Barcinek szkoła
7:22
Stara Kamienica bud. 17
7:24
Stara Kamienica most bud. 29
7:26
Stara Kamienica szkoła
7:28
Kromnów most
7:32
Kromnów bud. 40
7:35
Kromnów skrzyżowanie
7:40
Chromiec
7:45
Kopaniec szkoła
7:48
Stara Kamienica szkoła
7:54

Rozkład jazdy popołudniowych autobusów (powroty ze szkoły)

Do Odjazd
Pasiecznik
14:24 15:15
Do Odjazd
Wojcieszyce, Kromnów, Chromiec, Antoniów
14:35 15:15
Do Odjazd
Kopaniec
14:25
Do Odjazd
Nowa Kamienica, Mała Kamienica, Kwieciszowice
14:45 15:15
Do Odjazd
Barcinek, Rybnica
14:50 15:15

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2021/2022

Poniżej kalendarz wydarzeń stałych w szkolnictwie wg Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wydarzenia bieżące dotyczące naszych gminnych spraw dostępne są w aktualnościach oświatowych.

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe
31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.