PROJEKTY UNIJNE

Zobacz jakie projekty już zrealizowaliśmy a jakie są w tracie realizacji oraz poznaj te, które są dopiero w planach.

RPO

PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0004/21

Tytuł: BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

 

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie:

 • 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: Gmina Stara Kamienica – 5 szt., Gmina Miejska Kowary – 5 szt., Gmina Jeżów Sudecki – 7 szt., Gmina Mysłakowice – 3 szt., Gmina Piechowice – 2 szt., Gmina Podgórzyn – 4 szt., Gmina Szklarska Poręba – 1 szt., Gmina Janowice Wielkie – 6 szt., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach – 1 szt., Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu – 4 szt., co daje Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych łącznie 1,31 MWe
 • 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: Gmina Stara Kamienica – 4 szt., Gmina Mysłakowice – 1 szt., co daje dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych łącznie 0,26 MWt

 

Instalacje objęte projektem umożliwią produkcję energii cieplnej z OZE w wysokości łącznie 337,93

MWht/rok oraz produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości łącznie 1335,45 MWht/rok.

Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość projektu: 9 126 078,73 PLN

Dofinansowanie UE: 6 931 054,33 PLN

Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica – projekt realizowany przez spółkę Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt numer RPDS.03.01.00-02-0004/17.

Całkowita wartość projektu: 6 266 148,30 zł.
Termin realizacji: 30.04.2020 r.

Cel projektu: Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Stara Kamienica.

Potencjalni beneficjenci – mieszkańcy Gminy Stara Kamienica tzw. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru. Informacje związane z naborem zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Stara Kamienica.

Zakłada się zakwalifikowanie do realizacji projektu ok. 180 Grantobiorców.

Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby/podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem jednorodzinnym) dla którego planowany jest zakup wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej położoną na obszarze Gminy Stara Kamienica.

Maksymalny poziom dofinansowania jaki może otrzymać Grantobiorca to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje zawarte będą w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do naboru planowanego do ogłoszenia w II kw. 2019 r.

Etapy realizacji projektu:

II kwartał 2019 r. – ogłoszenie naboru na udzielenie grantów wraz z regulaminem konkursu, wnioskiem oraz niezbędnymi załącznikami do wniosku.

III kwartał 2019 r. – wybór i ogłoszenie wyników konkursu oraz przystąpienie do realizacji projektu.

IV kwartał 2019 – I kwartału 2020 – ciąg dalszy realizacji projektu.

Kwiecień 2020 – zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu.

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt partnerski pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie – 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Podziałanie 3 – 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AJ.

Projekt partnerski, realizowany na podstawie umowy partnerskiej określającej m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe partnerów:

 • Miasta Jelenia Góra – Wnioskodawcy i Lidera
 • Gminy Stara Kamienica
 • Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

Okres realizacji projektu: 04.07.2014 do 30.10.2020

Całkowita wartość projektu: 28 230 880,90 zł

Kwota dofinansowania: 23 996 248,78 zł

Przedmiot projektu: wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany, związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym oraz inteligentnym zarządzaniem ruchem w Jeleniej Górze oraz Starej Kamienicy.

Zadania wchodzące w przedmiot projektu:

 1. JELENIA GÓRA:
 • Budowa dróg dla rowerów;
 • Budowa parkingu P&R przy ul. Krakowskiej przy węźle przesiadkowym MZK i PKP;
 • Budowa 2 węzłów przesiadkowych przy ul. Cieplickiej: w Sobieszowie i na Os. Orle;
 • Budowa ronda Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska nadającego priorytet komunikacji publicznej i umożliwiającego utworzenie ekspresowego połączenia MZK między południową i północną częścią Jeleniej Góry zmniejszającego indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum;
 • Przebudowa ul. Krakowskiej wyprowadzającej ruch zmotoryzowany z centrum na obwodnicę miasta;
 • System sterowania ruchem;
 • Energooszczędne oświetlenie miejskie;
 1. STARA KAMIENICA:

 • Budowa drogi rowerowej Rybnica – Wojcieszyce – Kromnów
 1. KARKONOSKI PARK NARODOWY:

 • Budowa parkingu P&R przy węźle przesiadkowym przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie

Cel projektu:

Głównym, długofalowym celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez ograniczenie niskiej emisji transportowej oraz zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, możliwe do osiągnięcia dzięki:

 • rozwojowi sieci transportu publicznego – zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym kluczowych dla miasta przestrzeni publicznych, lokalnych centrów oraz dużych generatorów ruchu,
 • rozbudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej, w tym węzłów integracyjnych różnych środków komunikacji,
 • zapewnieniu priorytetu komunikacji publicznej
 • budowie obiektów typu P&R,
 • integracji systemu parkingów z systemami transportu drogowego i publicznego,
 • budowie spójnego systemu dróg rowerowych,
 • modernizacji sieci połączeń drogowych,
 • wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Przewidziane do zrealizowania w ramach projektu zadania inwestycyjne pozwolą na szersze wykorzystanie efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych oraz kosztów związanych z ich eksploatacją, lepszą integrację gałęzi transportu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zatłoczenia oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie oddziaływał na efektywność ekonomiczną i społeczną dzięki realizacji przedsięwzięć, które spowodują ograniczenie transportu indywidualnego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia utworzona infrastruktura drogowa, sieć dróg rowerowych oraz stworzone miejsca parkingowe „P&R”(zaparkuj i jedź komunikacją zbiorową) będą stanowić zachętę dla korzystania z samochodu w powiązaniu z węzłami przesiadkowymi i transportem zbiorowym.

Etapy realizacji projektu:

21.06.2018 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie.

06.03.2019 r. – wybór najlepszej oferty na wykonanie robót budowlanych.

13.03.2019 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie ścieżki rowerowej w formule zaprojektuj i wybuduj

13.03.2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

13.03.2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na nadzór nad wykonaniem robót budowlanych

13.03.2020  r. – 30.06.2020 r.  – Budowa ścieżki rowerowej zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą

12.11.2020 r. – montaż tabliczek informacyjnych o projekcie

30.06.202 – montaż tabliczek pamiątkowych o projekcie

03.07.2020 r. – odbiór ścieżki rowerowej 

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

 

 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica

 

 

Celem głównym projektu jest przedsięwzięcie, polegające na stworzeniu trzech dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemami magazynowania energii dla potrzeb własnych obiektów użyteczności publicznej. Planowane do realizacji mikroinstalacje, zostaną zainstalowane na dachach gminnych jednostek budżetowych tj. Oczyszczalnia ścieków, Artystyczna Galeria Izerska, Gimnazjum Publiczne w Starej Kamienicy. Głównym priorytetem projektu jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

Okres realizacji projektu:            01.01.2018 do 31.12.2018

 

 

Całkowita wartość projektu:      713 564,75 zł

 

 

Kwota dofinansowania:               606 530,04 zł

 

 

Celem strategicznym projektu jest osiągniecie ładów ekologicznego, gospodarczego oraz zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych na obszarze Gmin. Przewiduje się, że projekt będzie oddziaływał na lokalne środowisko i powodował wystąpienie pozytywnych efektów zewnętrznych. Dzięki instalacji kompletnych systemów fotowoltaicznych na dachach wymienionych obiektów utworzone zostanie dodatkowe źródło energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizowana inwestycja będzie miała również znaczenie edukacyjne związane z budowaniem świadomości lokalnej społeczności na temat pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Budowa elektrowni wpłynie na rozpowszechnienie OZE w regionie przyczyniając się tym samym pośrednio do realizacji Strategii rozwoju energetyki odnawialnej.

 

 

Cele szczegółowe projektu:

 

 1. Stworzenie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych
 2. Budowa 3 prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych o szacunkowej łącznej mocy zainstalowanej 58,24 kW, z systemami magazynowania energii dla obiektów użyteczności publicznej.
 3. Zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną 3 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanej na terenie Gminy Stara Kamienica
 4. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 

Na skutek realizacji niniejszego projektu zostanie zbudowana nowoczesna instalacja fotowoltaiczna na trzech budynkach użyteczności publicznej co pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy,  Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie oraz Gimnazjum Publicznego w Starej Kamienicy. Budowa elektrownii dodatkowo wpłynie na uzyskanie efektu ekologicznego Gminy oraz podniesie świadomość lokalnej społeczności na temat pozyskiwania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. Planowana inwestycja pozwoli na:

 

 

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

 

 

– zwiększenie udziału energii z OZE

 

 

– zwiększenie efektywności wykorzystania energii

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania i jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym oraz doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt pracowni specjalistycznych w publicznym gimnazjum w Starej Kamienicy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów uzdolnionych. Celem jest wyrównanie dysproporcji w warunkach kształcenia na poziomie gimnazjalnym pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Okres realizacji projektu:            23.12.2015 do 01.10.2018

Całkowita wartość projektu:      1 727 558,81 zł

Kwota dofinansowania:               1 468 424,98 zł

Projekt obejmuje budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym gimnazjum a salą sportową wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia niezbędnej bazy materialnej poprzez utworzenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem służących do zaspakajania potrzeb wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki. Projekt umożliwi bezpieczne i komfortowe warunki nauczania oraz dostęp do zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych. Ponadto infrastruktura gimnazjum będzie dostępna dla uczniów niepełnosprawnych, a pracownie przystosowane do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dla uczniów uzdolnionych.

Poprawa warunków nauczania poprzez skumulowanie edukacji gimnazjalnej w jednym obiekcie wpłynie na poprawę efektów i jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy.

 

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Celem głównym projektu jest większa dostępność cyfrowych danych publicznych dzięki wdrożeniu e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę.

Okres realizacji projektu:            18.05.2016 do 20.12.2017

Całkowita wartość projektu:      680 396,40 zł

Kwota dofinansowania:               578 336,94 zł

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępu do najwyższej jakości e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, spójnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Cele szczegółowe projektu:

 

 1. Udostępnienie na możliwie szeroką skalę nowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, co wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 2. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne mogły funkcjonować z pełną sprawnością,
 3. Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Na skutek realizacji niniejszego projektu zostanie wytworzona nowoczesna i stabilna infrastruktura informatyczna w siedzibie Urzędu Gminy. Wpłynie to pozytywnie na potencjał gospodarczy obszaru, na którym realizowany jest niniejszy projekt, zwiększy jego wewnętrzną spójność gospodarczą oraz poprawi spójność z okolicznymi regionami poprzez wyrównanie różnic ekonomicznych i społecznych w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo wdrożenie projektu pozwoli na:

 

 • poprawienie relacji na linii urząd-obywatel poprzez poprawienie poziomu obsługi oraz wzrost przejrzystości i kontroli obywateli nad działaniem urzędu,
 • przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy urzędnikami a petentami przy jednoczesnym zredukowaniu poziomu wykluczenia czy zmarginalizowania jakichkolwiek grup społecznych do minimum,
 • ograniczenie wykorzystania pieniędzy publicznych na świadczenie usług poprzez poprawę ich sprawności i efektywności świadczenia wobec mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług urzędów gmin.

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Stara Kamienica poprzez przebudowę, rozbudowę i adaptację jednego z budynków gimnazjum na przedszkole we wsi Stara Kamienica.

Okres realizacji projektu:            03.03.2016 do 30.11.2017

Całkowita wartość projektu:      2 231 074,38 zł

Kwota dofinansowania:               1 896 413,22 zł

Niniejszy projekt polega na przebudowie, rozbudowie i adaptacji jednego z budynków obecnego gimnazjum (w tym zakupie sprzętu i wyposażenia) na cele prowadzenia w nim edukacji przedszkolnej.

 W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 

 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania jednego z budynków obecnego gimnazjum na 4 – oddziałowe przedszkole na cele prowadzenia w nim edukacji przedszkolnej,
 • Zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń części kuchennej, szatni dla dzieci, toalet, sal dla dzieci,
 • Budowa placu zabaw

Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie luki w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez wzrost ilości miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Stara Kamienica oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt zwiększy ilość miejsc przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica, umożliwi edukację przedszkolną dzieciom niepełnosprawnym, poprawi warunki edukacji i pracy oraz efekty kształcenia w Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy.

Po wykonaniu projektu budynek przedszkolny z otoczeniem stanowić będzie funkcjonalną i operacyjnie niezależną infrastrukturę edukacji przedszkolnej.

EFRR

Projekt nr FEDS.01.03-IZ.00-0009/23

Tytuł: „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie
na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”, Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”.

Projekt realizowany przez Gminę Stara Kamienica. Głównym miejscem realizacji Projektu jest: Urząd Gminy w Starej Kamienicy, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica.

Projekt ma na celu wdrożenie i modernizację systemów informacji przestrzennej, cyfryzację zasobów oraz udostępnienie e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących zadań:

 1. Modernizacja i rozbudowa platformy GIS.
 2. Modernizacja i dostosowanie systemów dziedzinowych pod udostępnienie danych
  na mapach.
 3. Integracja GIS z systemami dziedzinowymi.
 4. Digitalizacja zasobów.
 5. Prace wdrożeniowe.
 6. Zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług.

Celem szczegółowym działania FEDS.01.03 Cyfryzacja usług publicznych jest czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Wdrażany projekt w całości wpisuje się w ten cel poprzez planowane udostępnienie
dla interesantów Urzędu Gminy w Starej Kamienicy m.in. e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej, zasobów z zakresu informacji przestrzennych. Z drugiej strony, Urząd Gminy będzie miał możliwość zintensyfikowania i usprawnienia jakości świadczonych usług.

W ramach projektu zostanie udostępnionych 21 e-usług na 4 i 5 poziomie dojrzałości.

Całkowita wartość projektu: 2.065.175,84 PLN

Dofinansowanie UE : 1.442.179,09 PLN

PROW

      

      Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Kasztelańskie Przedzamcze” – stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej i infrastruktury turystycznej w celu pobudzenia aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę wiaty realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Celem operacji jest stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej i infrastruktury turystycznej w celu pobudzenia aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę wiaty.

Utworzone miejsce przyczyni się do aktywizacji społeczeństwa, wiata nawiązywać będzie do tradycji budowlanych regionu, w której zachowało się wiele budynków o
konstrukcji szachulcowej. Wiata zlokalizowana będzie na terenie przyzamkowym, co przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych tego obszaru. Uzupełnienie miejsca stanowić będzie tablica informacyjna zawierająca informacje o najważniejszych zabytkach w Starej Kamienicy oraz system szlaków turystycznych na Pogórzu Izerskim, która przyczyni się do promocji i rozpoznawalności obszaru Pogórza Izerskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działanie 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Celem projektu jest poprawa warunków skomunikowania mieszkańców miejscowości Chromiec i Barcinek poprzez przebudowę trzech gminnych dróg o łącznej długości 2 545 m.

Przebudowywane drogi prowadzą bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, takich jak przystanek autobusowy, Punkt Informacji Turystycznej oraz plac zabaw a także łączą się z drogami wyższego rzędu – powiatowymi oraz krajową.

Wysoki standard dróg zwiększy jakość życia ich użytkownikom, poprawiając dostęp mieszkańcom małych miejscowości do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym oraz przyczynią się do rozwoju obszaru zwiększając jego atrakcyjność.

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pn. „Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicyrealizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę trzykondygnacyjnej wieży XVI wiecznego zamku w Starej Kamienicy wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz budową schodów zewnętrznych z tarasem widokowym i udostępnienie jej na cele publiczne.

W ramach tej części projektu przewiduje się odrestaurowanie wieży zamkowej z przeznaczeniem na prezentacje z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych oraz jako punkt widokowy. Dobudowane zewnętrzne schody mają na celu wierne zachowanie konstrukcji wieży, do wnętrza której komunikacja prowadziła z poszczególnych kondygnacji spalonego budynku zamku. Umożliwi to turystom oglądanie całej konstrukcji, zachowując jej pierwotny układ architektoniczny. Schody prowadzące na szczyt wieży zostaną wyposażone w tablicę z kalendarium zamku i najbliższej okolicy. Rozpoczynając od najniższego poziomu na górę, będzie można pokonywać podróż w historii od X wieku do współczesności. Na szczycie wieży (platformie widokowej) zostanie umieszczona róża kierunków z oznaczeniem miejsc wartych odwiedzenia w promieniu ok. 100 km. Na wieży zostaną również rozmieszczone tabliczki z kodami QR odwołujące się do wizualizacji komputerowych (rzeczywistość rozszerzona oraz rzeczywistość wirtualna).

Projekt ma podkreślić rolę archeologii w integrowaniu społeczności lokalnej, jej aktywizacji oraz wykazać, że to co tradycyjnie można byłoby uznawać za słabości i mankamenty obiektu może się stać jego atutem i najsilniejszym wyróżnikiem w konkurencyjnym otoczeniu.

Multidyscyplinarny projekt połączy w sobie działania z zakresu archeologii, konserwacji zabytków, historii, muzealnictwa, najnowszych technik komputerowych z działaniami mającymi na celu aktywizację społeczności lokalnej jeszcze w trakcie powstawania koncepcji oraz badań wyprzedzających tworząc miejsce przeznaczone do organizacji imprez kulturalnych  i społecznych.

EUROREGION

W ramach projektu „Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A Republika Czeska – Polska, nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Euroregionu Nysa, odnowiono kaplicę w Starej Kamienicy.

Kaplica stoi w miejscu sprzyjającym refleksji nad mijającym czasem. Starokamienicka ziemia na której polityczne zawirowania odbijały swoje piętno, stanowi tygiel wielokulturowości. Bogactwo kulturowe wynika z przenikania się tradycji, języków i religii. Szczególnie w tym miejscu należy pochylić się nad losem wielu minionych pokoleń.

Kaplica została zbudowana w 1872 roku. Architekt nawiązał do stylu neogotyckiego. Ściany oblicowane czerwoną cegłą zostały posadowione na kamiennym cokole. Dach dwuspadowy o wysuniętym okapie wsparty na ozdobnie przyciętych belkach. Łuki otworów okiennych i wejście podkreślono stosując ceglane klińce. Na uwagę zasługują dekoracyjne kraty. Wewnątrz kaplicy skromne wyposażenie. Drewniana płaskorzeźba piety nawiązuje do Męki Pańskiej. 

Rewitalizacja atrakcji turystycznych na pograniczu czesko – polskim. Projekt polegał na odnowie i rewitalizacji fosy ochronnej wokół zamku w Starej Kamienicy.

POPC

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Gmina Stara Kamienica aplikowała o środki i otrzymała dofinansowanie  w wysokości 100 000,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Stara Kamienica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Dofinansowanie projektu z UE: 125.000,00 zł plus ubezpieczenie 5000 zł.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2022 roku aplikacja Gminy Stara Kamienica o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana.

Laptopy o wartości 2500 zł otrzyma pięćdziesięcioro dzieci z naszej gminy.

Przetarg został zamknięty. Czekamy na dostawę laptopów.

Wnioskujących powiadomimy i zaprosimy do odebrania sprzętu i podpisania stosownych dokumentów.

26-10-2022: Laptopy z programu „Granty PPGR” zostały przekazane.

Dot. projektu dofinansowanego – Umową o powierzenie grantu nr 2329/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Sprzęt jaki udało się pozyskać z programu „Granty PPGR”, czyli laptopy przeznaczone są dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGRów, które na czas składania wniosku tj. do 05.11.2021r., uczyły się w szkołach podstawowych oraz średnich.

Wartość całego sprzętu, jaki trafił do mieszkańców gminy Stara Kamienica to 127.500,00 złotych plus 2500 złotych polisa ubezpieczeniowa na 12 miesięcy, łącznie 130.000,00 złotych.

Laptop Acer Extensa 15″ EX215-54 i3-1115G4, RAM 16GB, HDD SSD256GB, Win 11 Home, torba na laptop, mysz, słuchawki ucieszył dzieci i młodzież, ale także rodziców, którzy przyznawali, że to duża pomoc dla rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych.

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1, mający na celu:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu: jest dodatkowe wsparcie szkół w kształceniu na odległość.

Dofinansowanie z projektu grantowego Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego ze środków europejskich.

Okres realizacji projektu:             21.04 2020 r. – 21.10.2020 r.

Całkowita wartość projektu:       60.726,52 zł

Kwota dofinansowania:               60.000,00 zł

Projekt obejmuje zakup laptopów oraz mobilnego Internetu, który został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z przyznanego grantu udało się zakupić laptopy w ilości 24 szt., które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów szkół z terenu Gminy Stara Kamienica, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym oraz zakupu mobilnego Internetu  w ilości 13 szt. dla uczniów nie mających dostępu do sieci internetowej.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia zdalnego dostępu do materiałów edukacyjnych służących do zaspakajania potrzeb wynikających z wymogów współczesnej edukacji. Projekt umożliwi bezpieczne warunki nauczania oraz dostęp do zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych.

Gmina Stara Kamienica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju uzyskała wsparcie w wysokości 84 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na realizację szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

W ramach projektu zapraszamy osoby, które ukończyły 25 rok życia ( w dniu poprzedzającym datę uczestnictwa w szkoleniu), zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego w gminie Stara Kamienica, do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w jednym z wybranych modułów tematycznych:

 • Rodzic w sieci
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własna stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci

Szkolenia w ramach każdego bloku tematycznego, odbywać się będą w wymiarze 12 godzin zegarowych, w blokach 2 x po 6 godzin lub 3 x po 4 godziny.  Szczegółowy harmonogram spotkań, zostanie określony z grupą zakwalifikowanych uczestników.

Projekt realizowany do 31.08.2020 r.

Miejsce realizacji szkoleń:

Urząd Gminy Stara Kamienica sala konferencyjna pokój nr 23

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 150 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie na adres eaktywni.starakamienica@gmail.com chęci uczestnictwa w projekcie lub ptelefonicznie do:

Magdalena Taurogińska –75 75 14 271,

Izabela Wilczyńska – 75 75 14 301

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie !!!!!