Konkurs ofert dla NGO’S 2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020.1057)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2020.713) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVI.219.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Kamila Wajda , Tel 75 75 14 337,

 e-mail: sekretariat@starakamienica.pl