Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopańcu

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu z siedzibą w Kopańcu 78, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stara Kamienica, zwany dalej „konkursem”.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmującą stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz.1449).

Informacje o sposobie i terminie składania ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2022 roku:

  • w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu, adresem e-mail oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu”
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy – sekretariat (I piętro), osobiście, w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica. Decyduje data wpływu do urzędu,
  • dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej na adres skrzynki e-PUAP: ug_stara_kamienica.

2. W przypadku składania ofert w postaci elektronicznej, oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania