Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica w roku 2022

Wójt Gminy Stara Kamienica uprzejmie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022.

W ślad za tym, Wójt Gminy Stara Kamienica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica”

Jednak w przypadku odstąpienia WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział Jelenia Góra  od w/w naboru, Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż  zadanie nie będzie realizowane.

Osoby, które są  zainteresowane  usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości proszę o przedłożenie do Urzędu Gminy Stara Kamienica w nieprzekraczającym  terminie do dnia 31 marca 2022 r.  niezbędnych dokumentów w tym zakresie wynikających z Zarządzenia nr 73/2014 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Stara Kamienica” tj.

1. wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie dofinansowania

2. informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

3. ocenę stanu i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

4. decyzję pozwolenia na budowę/ rozbiórkę lub potwierdzenie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

5. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania

uwaga – punktów 3 i 4 nie stosuje się do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości, które zostały zdemontowane przed datą wydania zarządzenia

Pozostałe oświadczenia i zgody

1. Zgoda współwłaściciela nieruchomości

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Obowiązek informacyjny

Ponadto zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymogów oraz przedłożeniem następujących dokumentów tj.:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  • informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Gminę z wykonawcą usługi, wyłonionym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Informacji udziela Izabela Wilczyńska Referat Rozwoju Gminy, (pok. nr 12) tel. 75 75 14 301

dokumenty do pobrania formularze – ochrona środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest: https://strona.starakamienica.pl/formularze/