Допомога на виховання 500+/Świadczenie 500+dla obywateli Ukrainy PL/UA

Świadczenie 500 + dla uchodźców z Ukrainy

26 marca (sobota) oraz 27 marca (niedziela) sale obsługi klientów będą otwarte od 9:00 do 15:00. Dotyczy to placówek ZUS w: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu.

Wnioski o świadczenie 500 + można składać tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Aby złożyć wniosek obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą:

 1. zaświadczenie o nadanym nr PESEL – UKR (rodziców i dzieci);
 2. numer rachunku bankowego w polskim banku;
 3. adres e-mail;
 4. telefon z polskim numerem.

W składaniu wniosków pomogą pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Wałbrzychu.

Kiedy świadczenie 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługują obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce?

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać  na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można uzyskać na dziecko w wieku od 12-tego  do 35-tego miesiąca życia. Kapitał przysługuje  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane przez rodzica.

Rodzic  dziecka decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Łącznie kwota kapitału wynosi do 12 tys. zł na dziecko.

Ważne! Świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Dokumentem potwierdzającym legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce może być, m.in:

 • karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • zezwolenie na pobyt stały lub karta stałego pobytu,
 • decyzja:
  • o przyznaniu statusu uchodźcy,
  • o udzieleniu ochrony uzupełniającej,
  • o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
  • o udzieleniu ochrony czasowej w Polsce,

lub karta pobytu wydanej na podstawie jednej z ww. decyzji;

 • zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wraz z zezwoleniem na pracę wydanym na okres dłuższy niż 6 miesięcy, albo karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy wraz z zezwoleniem na pracę;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce lub karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku, gdy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; takimi zezwoleniami są np.:
  • zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego udzielone w związku z pozostawaniem w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim, wydane na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, wydane na podstawie art. 159 ust. 1 albo art. 161 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach,
  • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wydane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy o cudzoziemcach.
 • zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca;
 • karta pobytu wraz z Kartą Polaka;

Składanie wniosków o 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy

Wniosek o świadczenie wychowawcze oraz rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również w celu złożenia wniosku zgłosić się na salę obsługi klienta placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu wniosku i jego elektronicznym złożeniu.

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający charakter pobytu w Polsce.

Świadczenie ZUS wypłaca co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки

Інформація для громадян України, які проживають в Польщі та які є батьками

Допомога на виховання 500+

Допомогу на виховання один з батьків може отримати на кожну дитину до 18 років, якщо дитина проживає разом з ним і залишається на його утриманні.

Право на допомогу на виховання від Закладу соціального страхування  (ZUS) встановлюється на так званий період соціальної допомоги, який триває з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.

Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих на місяць на дитину.

Сімейний капітал опіки

Сімейний капітал опіки (RKO) можна отримати на дитину у віці від 12-го до 35-го місяця життя. Капітал надається на другу і кожну наступну дитину в сім’ї, якщо дитина живе разом з одним із батьків і залишається на його утриманні.

Один із батьків дитини вирішує, чи хоче він отримувати допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або в розмірі 1 000 злотих протягом 12 місяців. Загальна сума капіталу становить до 12 тисяч злотих на дитину.

Коли допомога 500+ та Сімейний капітал опіки надається громадянам України, які проживають у Республіці Польща

Допомогу на виховання і Сімейний капітал опіки можуть отримати громадяни України, які постійно проживають у Республіці Польща.

Документом, що підтверджує законність перебування і доступ до ринку праці в Республіці Польща, може бути, між іншими:

 • карта на тимчасове перебування з анотацією “доступ до ринку праці”;
 • дозвіл на постійне перебування або карта постійного перебування,
 • рішення:
  • про надання статусу біженця,
  • про надання додаткового захисту,
  • про надання дозволу на проживання з гуманітарних причин,
  • про надання дозволу на толероване перебування,
  • про надання тимчасового захисту у Польщі,

            або карта перебування, видана на підставі одного з перерахованих вище рішень;

 • дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, разом із дозволом на роботу, виданим на термін більш як 6 місяців, або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування разом з дозволом на роботу;
 • дозвіл на тимчасове перебування в Польщі або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування, – у разі, якщо вид дозволу на тимчасове перебування в Польщі звільняє іноземця від обов’язку мати дозвіл на роботу; такими дозволами є, наприклад:
  • дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі, наданий у зв’язку з перебуванням у визнаному польським законодавством шлюбі з громадянином Польщі, виданий на підставі ст. 158 абзац 1 Закону Про іноземців,
  • дозвіл на тимчасове перебування для возз’єднання з сім’єю, виданий відповідно до ст. 159 абзац 1 або ст. 161 абзац 2 Закону Про іноземців,
  • дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з іншими обставинами, виданий відповідно до ст. 186 абзац 1 п. 3, 4, 7 або 8 Закону Про іноземців.
 • посвідчення, видане Головою Управління у справах іноземців на підставі ст. 35 Закону від 13.06.2003 р. Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща, разом із тимчасовим посвідченням особи іноземця;
 • карта перебування разом із Картою поляка;

Подання заявок на 500+ і Сімейний капітал опіки

Заявку на отримання допомоги на виховання та Сімейний капітал опіки можна подати в електронному вигляді через PUE ZUS, портал Emp@tia і через електронний банкінг багатьох польських банків.

Один із батьків може також з’явитися в зал обслуговування клієнтів ZUS, де йому буде надана допомога в заповненні заявки та її електронній подачі.

До заявки громадянин України повинен додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.

Допомога ZUS виплачується щомісяця на вказаний банківський рахунок.