SPRAWDŹ KLASĘ SWOJEGO PIECA!

30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwałę tzw. antysmogową dla Województwa Dolnośląskiego wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko eksploatacji  instalacji spalania paliw zaliczanych do sektora komunalno – bytowego.

Zgodnie z tą uchwałą:

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać ruszty awaryjnego. 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

Od 1 lipca 2024 r. zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu, tj. wszystkie piece/kotły klasy 1 i 2 i tzw. bezklasowe – brak informacji o klasie na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle lub w instrukcji kotła.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu. tj. wszystkie kotły/piece klasy 3 i 4.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej  https://czystezasady.pl/