Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica 2022-2025

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028 r.

Stara Kamienica, dnia 21.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2020 r., poz. 1219 z póź.zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem

Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią opracowania projektu ww. dokumentu (wraz ze sporządzoną dla niego  prognozą oddziaływania na środowisko) zapoznać się można w dniach :

od 21 lipca  2022 do 12 sierpnia 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, (pok. nr 16), na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica lub telefonicznie pod numerem telefonu: 75-75-14-278.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do upublicznionego projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie do 12 sierpnia 2022 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretarz@starakamienica.pl 

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stara Kamienica.

W załączeniu:

1)  projekt „ Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028”

2) stanowiska organów uzgadniających

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

                Wójt Gminy
                       /-/ Mariusz Marek

Stara Kamienica, dnia 21.07.2022r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), podaje się do publicznej wiadomości informację o  Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień w opracowaniu dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), oraz art. 17 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), po opracowaniu projektu Programu, Wójt Gminy Stara Kamienica wystąpił do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Starosty Karkonoskiego o wydanie opinii i uzgodnień w w/w sprawie.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, postanowieniem znak: ZNS.9022.4.52.2022.DG z dnia 20 czerwca 2022 r., zaopiniował pozytywnie projekt wyżej wymienionego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak: WSI.410.251.2022.KM.2 z dnia 11 lipca 2022 r. wydał opinię pozytywną.

Starosta Karkonoski, postanowieniem znak: OŚR.602.2.2022.JL z dnia 20 czerwca 2022 r., zaopiniował pozytywnie projekt wyżej wymienionego dokumentu.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kamienica odstąpił od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla Programu.

 Wójt Gminy Stara Kamienica zapewni także możliwość zapoznania się z dokumentacją i wyrażenia opinii w  sprawie wszystkim zainteresowanym .

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Stara Kamienica ( przed i w budynku urzędu );
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Stara Kamienica, Wojcieszyce, Rybnica, Barcinek, Nowa Kamienica, Małą Kamienica, Antoniów, Chromiec, Kopaniec, Kromnów
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica

          Wójt Gminy

     /-/ Mariusz Marek