Raport z konsultacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu

 „ Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica”.

W dniach od 04 maja 2022 do 25 maja 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „ Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy                    Stara Kamienica” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu. Można również było zapoznać się ze  stanowiskami organów uzgadniających.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać na formularzu konsultacji przez okres 21 dni w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretarz@starakamienica.pl 

Konsultacje miały na celu zebranie opinii dot. projektu  „ Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu

Informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stara Kamienica” oraz  możliwości składania uwag zostały zamieszczone                            na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Stara Kamienica ( przed i w budynku urzędu ); na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Stara Kamienica, Wojcieszyce, Rybnica, Barcinek, Nowa Kamienica, Małą Kamienica, Antoniów, Chromiec, Kopaniec, Kromnów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu„ Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu .

                          Wójt Gminy

                     /-/ Mariusz Marek