Raport z konsultacji społecznych POŚ dla Gminy Stara Kamienica

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu

Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

W dniach od 21 lipca  2022 do 12 sierpnia 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowiskoww. projektu. Można również było zapoznać się                                ze  stanowiskami organów uzgadniających.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać na formularzu konsultacji przez okres 21 dni w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretarz@starakamienica.pl 

Konsultacje miały na celu zebranie opinii dot. projektu  „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz  możliwości składania uwag zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Stara Kamienica ( przed i w budynku urzędu );  na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Stara Kamienica, Wojcieszyce, Rybnica, Barcinek, Nowa Kamienica, Małą Kamienica, Antoniów, Chromiec, Kopaniec, Kromnów,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” ww. projektu .

 Wójt Gminy

/-/ Mariusz Marek