Komunikat PCPR w sprawie realizacji dwóch nowych programów mieszkaniowych

Dzień dobry,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, iż przystąpiło do realizacji dwóch nowych programów PFRON:

Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta.

Dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

  1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. Wnioski są rozpatrywane w sposób ciągły.

Adresatami działań będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równorzędnymi.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia SOW

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,
ul. Podchorążych 15 od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530, tel. (75) 64 73 282,

e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl, www.pcpr.jgora.pl

Przewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Celem Programu jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych poprzez dofinansowanie kosztów zmiany niedostępnego mieszkania. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
  5. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
  6. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  7. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Adresatami działań będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równorzędnymi.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia SOW

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,
ul. Podchorążych 15 od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530, tel. (75) 64 73 282,

e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl, www.pcpr.jgora.pl


Bartosz Klimczak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 64 73 282