Konkurs na zadania publiczne w 2023 dla NGO’sów

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr L.311.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Kamila Wajda , Tel 75 75 14 337,

e-mail: sekretariat@starakamienica.pl