Drugi nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) w okresie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o składaniu wniosków: wypełniony wniosek należny złożyć w terminie do 28.02.2023r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica pokój nr 16 lub na parterze w pokoju na 3.

Ważna informacja:

Jeżeli wnioskodawca nie skorzystał z zakupu węgla w cenie preferencyjnej w pierwszym naborze to ma możliwość złożenia wniosku w drugim naborze i ubiegania się o zakup węgla do 3 ton. Natomiast jeśli wnioskodawca w ramach pierwszego naboru zakupił np. 0,5 tony węgla to w kolejnym naborze może dokupić 2,5 tony ( Przysługują 3 tony na sezon grzewczy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). tj. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.