Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na wykonanie studni wierconej 2023

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej w roku 2023.

Wójt Gminy Stara Kamienica realizując uchwałę nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie studni wierconej dla osób fizycznych.

naboru wniosków nastąpi z dniem 07.03.2023r. z terminem zakończenia do 17.03.2023r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składane przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Stara Kamienica.

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1)    Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać, w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica w dniach i godzinach pracy urzędu w podanym terminie przyjmowania wniosków, lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy (o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu).

2)    Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

Musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków

Zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj;

  • informacja o stanie istniejącego ujęcia-studni
  • informacja o rodzaju montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi,
  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.
  • klauzula RODO

3)    Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 14.04.2023r. Następnie z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowana umowa o udzielenie dofinansowania.

4)    Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonana po wybudowaniu i uruchomieniu studni oraz złożeniu stosownych dokumentów rozliczenia końcowego tj.

– sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku,

– dokumentacja geodezyjno – powykonawcza (mapa geodezyjna z naniesioną nowo wybudowaną studnią),

– oświadczenie wnioskodawcy

– protokół odbioru robót montażowych i przekazania do użytkowania sporządzony i podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót

– oryginały faktur potwierdzające poniesione nakłady z dowodami zapłaty

– dokumenty potwierdzające iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie (atesty)

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Izabela Wilczyńska – inspektor ds. ochrony środowiska, pok. nr 12, tel. 75 75 14 301

                                                                                                /-/   Wójt Gminy Mariusz Marek