ENERGIA DLA WSI – I NABÓR WNIOSKÓW NFOŚIGW

Szanowni mieszkańcy,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi” dla:

  1. Spółdzielni energetycznych i jej członków będący przedsiębiorcami;
  2. Powstających spółdzielni energetycznych (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych),
  3. Rolników (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej).

Cel programu:
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

Alokacja
Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji i pożyczki – 1 000 000 tys. zł.

Rodzaje inwestycji
W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.
W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz  instalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji oraz pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać od 25.01.2023 r. do 15.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). http://www.gwd.nfosigw.gov.pl

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

Informacja o koordynatorze programu:

Koordynator programu: Angelika Banaś, e-mail: energiadlawsi@nfosigw.gov.pl