Kontrola pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Kamienica

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022. 2519 z późn.zm.) w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,  dodała do art. 6 u.c.p.g. ust. 5aa i 5ab. Jak stanowi art. 6 ust. 5aa u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Zgodnie z kolei z art. 6 ust. 5ab u.c.p.g., do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i 380 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.

Począwszy od 2023 roku raz na dwa lata stosownej kontroli muszą być poddane wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tak zwana ,,dyrektywa ściekowa” (dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych) nie była w Polsce w pełni realizowana, wobec Polski wszczętą została formalna procedura przez Komisję Europejską. Zmiany w przepisach prawnych, w tym obowiązek nałożony na gminy przeprowadzania ww. kontroli mają doprowadzić do poprawy realizacji obowiązku w tym zakresie.

W tym celu rokrocznie będzie opracowany plan kontroli, który będzie udostępniany na stronie Urzędu Gminy Stara Kamienica wraz z opisem sposobu realizacji takich kontroli. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni dopilnować, czy posiadają stosowne umowy na odbiór nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych.

Na terenie Gminy Stara Kamienica kontrole rozpoczną się w II kwartale 2023 roku.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy lub dowodów dokonania płatności za tę usługę (rachunki) za korzystanie z usług wykonywanych przez : przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych- przez okazanie takich umów lub dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki).

Kontrola będzie polegać na:

 • Zawiadomieniu właściciela nieruchomości o planowanej kontroli.
 • Kontroli nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Stara Kamienica bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości
 • Okazaniu dokumentów w trakcie przeprowadzania kontroli tj.
  • przedłożenia zawartej aktualnej umowy na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
  • okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z §9 Uchwały nr LIV.333.2023 Rady Gminy Stara Kamienica  z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica https://starakamienica.bip.net.pl/kategorie/75-20212023/artykuly/1142-uchwala-nr-liv3332023-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-stara-kamienica

 • Po zakończeniu czynności,  kontrolujący sporządzi protokół  z kontroli, który zostanie dostarczony właścicielowi lub zarządcy kontrolowanej nieruchomości w formie papierowej, w celu zapoznania się z jej wynikiem.
 • W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 12 m-cy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika. Przy jego braku zostanie wyznaczony termin na wykonanie tego obowiązku. Po tym terminie, jeśli taka kontrola szczelności nie zostanie wykonana organ kontrolujący powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Istotne informacje:

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stara Kamienica. Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenia znajduje się pod adresem: 

https://starakamienica.bip.net.pl/kategorie/19-gospodarka-wodnosciekowa/artykuly/787-wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-na-odbior-sciekow-z-terenu-gminy-stara-kamienica?lang=PL

Właściciele zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązany do dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz szamb za pośrednictwem poniższego formularza:

https://starakamienica.bip.net.pl/kategorie/19-gospodarka-wodnosciekowa/artykuly/1100-zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow?lang=PL

Podstawy prawne

 1. Art. 6 ust. 1 5a i 5aa i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art.  6.  [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]

 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

Art.  9u.  [Podmioty sprawujące kontrolę]

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
 1. Art. 379 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Art.  379.  [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska]

 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
 3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art.  380.  [Protokół czynności kontrolnych]

 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
 2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
 3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.
 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy  z dnia 07 lipca 1994- Prawo budowlane zobowiązuje właściciela lub zarządcę nieruchomości do kontroli w trakcie użytkowania raz w roku instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. (taką instalacją jest zbiornik bezodpływowy i przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przepisy karne

 1. Art. 342 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Art.  342.  [Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania]

 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji (przydomowa oczyszczalnia ścieków) , nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

Par. 2 ust. 1 Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 1. Art. 10 ust.2, 2a i d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Art.  10.  [Odpowiedzialność za wykroczenia]

 1. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a

– podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– podlega karze grzywny.

2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a – podlega karze grzywny.

 1. Art. 225 § 1 kodeksu karnego

Art.  225.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]

Par. 1.  Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.