Pożyczki rozwojowe dla Przedsiębiorstw

Szanowni Przedsiębiorcy,

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jest Pośrednikiem Finansowym udzielającym pożyczki ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorstw z terenu Województwa Dolnośląskiego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE POŻYCZKA ROZWOJOWA I i POŻYCZKA ROZWOJOWA II

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” – Lider Konsorcjum oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości – Uczestnik Konsorcjum (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Rozwojowa”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwaną dalej Instytucją Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektów, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej:

11.428.571,43 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/III/DIF/Z/477 

z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 10 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1.428.571,43 zł

13.714.285,71 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/IV/DIF/Z/478
z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 12 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1.714.285,71 zł

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.
Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy w ramach Jednostkowej Pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

  • dla Pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki,
  • dla Pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% Pożyczki,

przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł.

Joanna Lizakowska – Krawczyk

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczosci

Ul. Przemysłowa 27

63-500 Ostrzeszów

62 730 17 32