Moja woda – nabór wniosków od 03.08.2023 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia  03 sierpnia roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu,  określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Portal beneficjenta  (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce Formularz wniosku . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

       w godzinach od 8:00 do 15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, jak wersja przesłana przez Portal Beneficjenta.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.wroclaw.pl/

Program Priorytetowy Moja Woda

Regulamin naboru wniosków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów