Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopaniec, działka nr 277.

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr  277 o powierzchni 0,1900 ha.Działka niezabudowana, położona wzdłuż drogi lokalnej, przebiegającej przez Kopaniec, teren płaski na niewielkim wzniesieniu, uzbrojenie w sieć elektryczną, wodną. Działka porośnięta samosiewami, pozostałości muru – w środkowej części. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna. Posiada bezpośredni dostęp do drogi. Księga Wieczysta kw nr JG1J/00080736/0.Przeznaczenie terenu: 6MN/UT – Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki, 1KD-L – Teren drogi publicznej klasy lokalnej

Cena wywoławcza wynosi – 99.000,00  plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi – 9.500,00 zł 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia 25 października 2023 roku o godz. 1100

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane   z  przeniesieniem własności nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie sporządzenia umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 

Wójt
(-) Mariusz Marek

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.