Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopaniec, działka nr 791.

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 791 o powierzchni 0,1555 ha.
Działka niezabudowana położona wzdłuż drogi lokalnej, teren płaski, uzbrojenie w sieć elektryczną wodną. Nad działką przebiega linia energetyczna, posadowiony słup elektryczny, oraz studnia betonowa. Działka graniczy z ciekiem wodnym, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Księga Wieczysta kw nr JG1J/00080736/0.
Przeznaczenie terenu: 5MN/UT – Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki; 1KD-L – Teren drogi publicznej klasy lokalnej; 24WS – Tereny wód powierzchniowych.

Cena wywoławcza wynosi – 80.000,00 zł plus podatek VAT 23%.
• Wadium wynosi – 8.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia 25 października 2023 roku o godz. 12:00.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie sporządzenia umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Wójt
(-) Mariusz Marek