Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopaniec, działka nr 270 i 271.

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 270 o powierzchni 0,0700 ha oraz działka nr 271 o powierzchni 0,0400 ha.

Działka nr 270 – niezabudowana, położona w pośredniej części wsi, wśród zabudowań mieszkalnych i zagrodowych, teren płaski, dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną, wodną. Działka porośnięta samosiewami, nie posiada dostępu komunikacyjnego. Sprzedaż połączona z działką nr 271 ze względu na dostęp z tej działki do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Graniczy z ciekiem wodnym. Księga Wieczysta kw nr JG1J/00080736/0. Przeznaczenie terenu: 5MN/UT– Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki.

Działka nr 271 – Działka położona wśród zabudowań mieszkalnych, teren płaski, dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną, wodną. Posiada dostęp komunikacyjny do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Na działce znajduje się zbiornik przeciwpożarowy(nie jest przedmiotem wyceny). Obok przepływa ciek wodny. Księga Wieczysta kw nr JG1J/00080736/0. Przeznaczenie terenu: 6MN/UT– Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki; 1KD-L – Teren drogi publicznej klasy lokalnej.

Cena wywoławcza wynosi – 43.000,00 zł  plus podatek VAT 23%.

  • Wadium wynosi    –   4.300,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia  25 października 2023 roku o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane   z  przeniesieniem własności nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie sporządzenia umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia 21.09.2023 roku.

        Wójt
(-) Mariusz Marek