Kontrole nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak już zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu, nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zobowiązują organy administracji publiczne tj. Wójta Gminy do prowadzenia ewidencji: zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Ponadto Wójt został zobowiązany do prowadzenia raz na dwa lata kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontrole, które już się zaczęły na terenie naszej gminy dotyczą wszystkich mieszkańców posiadających indywidualne instalacje sanitarne tj. szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec, którego nieruchomość wyposażona jest w szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczani ścieków.
Wykaz firm z którymi takie umowy możecie Państwo zawrzeć prezentujemy poniżej.

 1. GSWiK Kamienica sp. z o.o.
  Ul. Rowerowa 1
  58-512 Stara Kamienica
 2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o.
  Ul. Kargula i Pawlaka 16
  59-623 Lubomierz
 3. Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski
  Ul. Podgórska 4a
  58-508 Dziwiszów
 4. Usługi Asenizacyjne Edward Roman
  Ul. Moniuszki 3/9
  58-506 Jelenia Góra
 5. Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Musiał
  58-508 Dziwiszów 16h
 6. mToilet Sp. z o.o.
  ul. Toruńska 31
  03-226 Warszawa
 7. MPGK Sp. z o.o.
  Ul. Wolności 161/163
  58-560 Jelenia Góra
 8. WC Serwis Polska Sp. z o.o.
  Ul. Szybowa 20E
  41-808 Zabrze
 9. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
  Ul. Płochcińska 29
  03-044 Warszawa

Jeśli jeszcze nie zawarli Państwo umowy z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych, proszę jak najszybsze dokonanie tego obowiązku. Jednocześnie proszę o zadbanie by częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych była zgodna z obowiązującym regulaminem czyli nie rzadziej niż raz na kwartał co powinno być potwierdzone dowodami zapłaty za wykonaną usługę. Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinno być dostosowane do bieżących potrzeb gospodarstwa domowego i uzależnione od ilości osób mieszkających w danej nieruchomości, zużytej wody oraz objętości zbiornika na nieczystości ciekłe zapewniające ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiające wydostanie się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku, chyba że z instrukcji eksploatacji wynika inaczej.

Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim:

 1. okazanie umowy zawartej z firmą asenizacyjną
 2. okazanie dokumentów potwierdzających częstotliwość usuwania ścieków (f-ry za wywóz nieczystości)
 3. okazanie innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji sanitarnej ( np. mapa inwentaryzacyjna powykonawcza z naniesioną lokalizacją szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni).