Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Kamienica w 2024 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40)) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr LXVI.396.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2024 rok”,
Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Kamila Wajda , Tel 75 75 14 337,

e-mail: sekretariat@starakamienica.pl