Wybory samorządowe 2024 – co warto wiedzieć.

Dokładnie za miesiąc, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Przedstawiamy wszystko to, co powinni wiedzieć wyborcy.

Kto może głosować w Gminie Stara Kamienica ?

W wyborach samorządowych mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Stara Kamienica.

Warto sprawdzić, czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania, jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer  i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel.

Możesz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, zadzwoń do urzędnika Urzędu Gminy pod nr 75 75 14 110.
Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Stara Kamienica są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
W wyborach do Rady Gminy Stara Kamienica, jak również w wyborach na Wójta Gminy Stara Kamienica mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej posiadający numer PESEL oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz są ujęci w stałym obwodzie głosowania w CRW.
W wyborach do Sejmiku Województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tego województwa.


Jak zaktualizować swoje dane w CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w Gminie Stara Kamienica, a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, (jeśli spełniasz warunki):

•    Zameldowanie się na pobyt stały (w urzędzie lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich),

•   Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub on-line z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.)

Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem, itp.).

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Stara Kamienica nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.


W związku ze spodziewaną wysoką frekwencją i dużą liczbą wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy, aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez urzędnika indywidualnie i wprowadzony do CRW w obowiązujących terminach ustawowych do 5 dni.


Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych nie możemy (tak jak w parlamentarnych) głosować w dowolnym lokalu na terenie Polski po pobraniu zaświadczenia o prawie głosowania w swojej gminie. Głosowanie nie jest możliwe również wtedy, gdy wyborca przebywa za granicą. Ideą wyborów samorządowych jest bowiem oddanie głosu w miejscu stałego zamieszkania. Możliwe jest natomiast głosowanie przez pełnomocnika, ale dotyczy tylko osób, które skończyły 60 lat lub z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

UWAGA! wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać od 23 lutego do 29 marca 2024 r.  Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Głosowanie korespondencyjne

Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.  Do 25 marca 2024 r. będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

UWAGA! zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu do 25 marca 2024 r. Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.


Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością – dostępne na stronie: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia