KLAUZULA  INFOMACYJNA

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019r. Dz.U. poz. 730 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Urząd Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica;  tel.: 75 75 14 337 reprezentowany przez Wójta Mariusza Marka.

 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a i b) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 • Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Kamienica jest Barbara Oganowska. Kontakt możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, adres e-mail: iod@starakamienica.pl 

do zakresu działania Urzędu Gminy Stara Kamienica należy:

 • wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO Urząd Gminy Stara Kamienica gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Urzędu Gminy Stara Kamienica, a w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom:

 • podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej, m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Stara Kamienica przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub:

 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217),
 • w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby Administratora lub adres email: sekretariat@starakamienica.pl Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Stara kamienica. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Pani/Pana dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Urzędu Gminy w Starej Kamienicy prowadzącą przetwarzanie Pani/Pana danych. Poniżej link do BIP, gdzie zamieszone są szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące dowodów osobistych, USC, ewidencji ludności i przeprowadzania procesu rekrutacji. http://starakamienica.bip.net.pl/?c=343

 1. Klauzula – dowody osobiste
 2. Klauzula – USC
 3. Klauzula o ewidencji ludności
 4.  Klauzula – rekrutacja