Ogłoszenie – konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Stara Kamienica 2022-2030

Ogłoszenie – Konsultacje społeczne

„Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030”

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikiem „Diagnozą społeczno-gospodarczą Gminy Stara Kamienica”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Stara Kamienica, jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kamienica, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, sąsiednich gmin: Mirsk, Lubomierz, Wleń, Jeżów Sudecki, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, a także innych interesariuszy którzy obejmują swoim zasięgiem teren Gminy Stara Kamienica.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030” w terminie do dnia  19 .04.2022 r. w formie:

 1) drogą elektroniczną na adres: sekretarz@starakamienica.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Starej Kamienicy , ul. Kamienicka 11, 58 – 512 Stara Kamienica (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022- 2030”, decyduje data wpływu);

3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 19.04.2022r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Do pobrania:

1. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030” (pdf),

2. Projekt Załącznika nr 1 „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Stara Kamienica” (pdf),

3. Formularz konsultacyjny projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030”