Nabór na zabytki z terenu Gminy Stara Kamienica do 28.03.2023

Szanowni Państwo,

Nabór wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ , w związku z OGŁOSZENIEM NR 2/2023 o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dnia 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że wnioski o udzielenie dotacji  należy składać w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze przed upływem terminu na składanie wniosków przez JST w ramach naboru „Rządowy Program, Odbudowy Zabytków”, tj. do dnia 28.03.2023r.

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Stara Kamienica ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Stara Kamienica.

Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona  na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami., tj.

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

– do 150 tys. zł

– do 500 tys. zł

– do 3,5 mln zł.

Dotacja :

1) może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

2) może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego  w wysokości minimum 2% wartości zadania inwestycyjnego;

3) jest przyznawana po udzieleniu Gminie Stara Kamienica wstępnej promesy dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokona Komisja Oceniająca powołana przez Wójta Gminy Stara Kamienica. Komisja rozpatrzy i oceni złożone wnioski .

Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Stara Kamienica. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Stara Kamienica podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie.

Wniosek należy złożyć na wzorze, który zamieszczono poniżej ogłoszenia – Załącznik nr 1

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) W przypadku zabytków rejestrowych – kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków lub numer rejestrowy

2) W przypadku zabytków wpisanych do ewidencji zabytków – kopia karty potwierdzającej wpis do ewidencji zabytków lub zaświadczenie

3) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości (lub wydruk z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych) lub jego wyposażenia

4) Dokumentacja fotograficzna zawierająca 3-5 szt. zdjęć, przedstawiająca aktualny stan techniczny obiektu oraz jego części, przy której prowadzone będą prace, co najmniej 1 zdjęcie musi przedstawiać cały obiekt, będący  przedmiotem zadania

5) Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – załącznik nr 1 do wniosku

6) Klauzula informacyjna– załącznik nr 2 do wniosku

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica, pocztą tradycyjną na wyżej wymieniony adres lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: ug_stara_kamienica/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze przed upływem terminu    na składanie wniosków przez JST w ramach naboru „Rządowy Program, Odbudowy Zabytków”., tj. do dnia 14.03.2023r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ w ramach ogłoszonego naboru wnioski o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków Gminy mogą składać do 17.03.2023 r. 

Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.

Wójt Gminy Stara Kamienica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. 

Załącznik nr 1 – wniosek wraz z załącznikami