PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

Weź dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Gmina Stara Kamienica prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Stara Kamienica.  

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Stara Kamienica.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 9 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r. Nabór trwać będzie do dnia 31.10.2025 r., lub do wyczerpania alokacji.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

1) Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 •     1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 •     2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 •     900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 •     1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku  o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie 

o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

  •     kotła gazowego kondensacyjnego,
  •     kotła na pelet drzewny o podwyższonym standardzie,
  •     ogrzewania elektrycznego,
  •     pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
  •     podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  •     instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  •     instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
  •     wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
       lub środowiska zewnętrznego,
  •     wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  •     dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
 • Szczegółowe wymagania określa: zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-naborze_program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-2

•  w formie papierowej: Urząd Gminy Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica 

 •  w formie elektronicznej: na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Stara Kamienica  znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki ePUAP: /ug_stara_kamienica/Skrytka

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Stara Kamienica.

Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia-Regulamin-naboru

Link do ogłoszenia o naborze: https://starakamienica.bip.net.pl/kategorie/3-komunikaty/artykuly/1193-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-cieple-mieszkanie?lang=PL

 

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi – Program Czyste Powietrze

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

tel.: 786119839
e-mail:  cieplemieszkanie@starakamienica.pl

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Powierzchnia ogrzewana lokalu mieszkalnego
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za 2022 r. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. Średnia ilość zużywanego paliwa stałopalnego w ciągu roku. 
 12. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
 13. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku Beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 14. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
 15. Kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego.
Stan na miesięc i rok liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom
Maj 2023
4
2
0
Czerwiec 2023
0
0
0
Lipiec 2023
0
0
0
Sierpień 2023
0
0
0
Wrzesień 2023
0
0
0