Ogłoszenie o naborze – CIEPŁE MIESZKANIE

GMINA STARA KAMIENICA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Termin naboru (składania) wniosków: od 04.05.2023 r. do 31.10.2025 r.

1. Cel programu 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów ciepla-rnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

2. Przeznaczenie dofinansowania 

Dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  likwidację  wszystkich  nieefektywnych  źródeł  ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym oraz

a)  zakup  i  montaż  nowego  źródła  ciepła  do  celów  ogrzewania  lub  ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej albo,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku*.

(*Na terenie gminy Stara Kamienica nie ma istniejącej sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji tego elementu Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie).

Jako nowe źródło ciepła można zastosować: 

 1. Pompę ciepła powietrze/woda;
 2. Pompę ciepła powietrze/powietrze;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny;
 4. Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie;
 5. Ogrzewanie elektryczne (urządzenie grzewcze lub zespół urządzeń grzewczych)

Dodatkowo mogą być wykonane:

 1. Demontaż oraz zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 2. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 3. Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 4. Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakupu.

Wszystkie  urządzenia  oraz  materiały  muszą  być  fabrycznie  nowe,  dopuszczone  do  obrotu  oraz 
w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności 
urządzeń   z   przepisami   z   zakresu   bezpieczeństwa   produktu   (oznaczenia   „CE”   lub   „B”). 
Szczegółowe wymagania określono w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli  wynika  to  z  przepisów  prawa,  usługi  muszą  być  wykonane  przez  osoby  lub  podmioty posiadające  stosowne  uprawienia  i   pozwolenia  oraz  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującym prawem i normami. 

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Stara Kamienica i trwających nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z  zastrzeżeniem iż, termin zakończenia  realizacji  przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu. 

3. Koszty kwalifikowane 

1. Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta końcowego,  a beneficjent ten nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji 

Dofinansowanie może być przyznane na poziomie podstawowym, podwyższonym lub najwyższym: 

 1.  Podstawowy   poziom   dofinansowania   –   do   30%   faktycznie   poniesionych   kosztów 

kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

2. Podwyższony poziom dofinansowania –  do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego  przez  Beneficjenta  końcowego,  nie  więcej 
jednak niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3.  Najwyższy poziom dofinansowania – do 90 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego  przez  Beneficjenta  końcowego,  nie  więcej 
jednak niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

5. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 

Łączna  wysokość  środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  w ramach ogłoszonego konkursu w  Gminie  Stara Kamienica wynosi 350 000 zł na 17 szt. lokali mieszkalnych.

 1. w roku 2023 łączna kwota dofinansowania może wynieść 70 000 zł, 
 2. w roku 2024 łączna kwota dofinansowania może wynieść 132 500 zł. 
 3. w roku 2025 łączna kwota dofinansowania może wynieść 147 500 zł.

6. Beneficjenci końcowi dofinansowania 

1. Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania 

Beneficjentem  końcowym  jest  osoba  fizyczna  o  dochodzie  rocznym  nieprzekraczającym  kwoty 
120  000  zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Gminie Stara Kamienica, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalonym:

– zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

– na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

b) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

c) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) – d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł. Brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

2. Beneficjenci końcowi uprawnienie do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

– 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Beneficjenci końcowi uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

– 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 -1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

7. Warunki dofinansowania

1.  W  przypadku,  gdy  w  lokalu mieszkalnym w  którym  realizowane  jest  przedsięwzięcie, prowadzona  jest  działalność  gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

3. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które beneficjent końcowy otrzymałdofinansowanie  w  ramach  programu  priorytetowego  NFOŚiGW  pn.  „Poprawa  jakości   powietrza poprzez  wymianę źródeł  ciepła  w budynkach  wielorodzinnych  – pilotaż  na  terenie   województwa dolnośląskiego”.

4.  Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków publicznych  niż  program  wymieniony  w  pkt  3,  z  tym,  że  łączna  kwota  dofinansowania  na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

5. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu    realizacji   przedsięwzięcia   w  ramach   programu w  lokalu  mieszkalnym  objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane  żadne źródła ciepła  na paliwa  stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

6.  Zakres   przedsięwzięcia   finansowanego    w    ramach    programu    musi    być    zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie  budynku, w którym znajduje się  lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

7.  Wszystkie  zainstalowane  oraz  użytkowane  urządzenia  służące  do  celów  ogrzewania  lub przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  będą  spełniać  docelowe  wymagania  aktów  prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, obowiązujących na terenie położenia budynku w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem. 

8. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się  składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu  mieszkalnym,  tworzących  system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego. 

9. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Potwierdzeniemtrwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający  trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy  zobowiązany  jest  przedłożyć  ww.  dokumenty  w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie. 

8. Okres trwałości projektu 

Okres  trwałości  przedsięwzięcia  dla  beneficjenta  końcowego  wynosi  5  lat  od  daty  zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zamontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych  źródeł  ciepła,  niespełniających  warunków  programu  i  wymagań  technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

9. Pozostałe informacje 

1.  Wnioski o dofinasowanie można składać w formie papierowej wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, sekretariat pok. nr 16, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica lub

w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą (ePUAP) Gminy Stara Kamienica:/ug_stara_kamienica/skrytka. W tym przypadku konieczne jest załączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

2. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zapraszamy do Urzędu Gminy Stara Kamienica, Referat Rozwoju Gminy, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica.

3.  Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku: 

– Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
– Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
– Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, tel. kont., e-mail pełnomocnika (jeśli dotyczy).
– Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
– Numer rachunku bankowego.
– Numer księgi wieczystej, powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
– Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
– Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
– W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
– Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Stara Kamienica

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin naboru

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru – Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie – Zgoda współmałżonka

Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie – Zgoda współwłaścicieli

Załącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie –

Załącznik nr 4 do Wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie brak konta

Załącznik nr 5 do Wniosku o dofinansowanie – Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinasowanie

Złącznik nr 2 do Regulaminu naboru – Lista sprawdzająca

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia – Wniosek o płatność wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność – Zestawienie Faktur

Załącznik nr 2 do Wniosku o płatność – Protokół odbioru prac wykonawcy

Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność – Oświadczenie siły własne

Załącznik nr 4 do wniosku o płatność – Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 4 – Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Program Ciepłe Mieszkanie z załącznikiem nr 1 – Koszty kwalifikowalne

Klauzula informacyjna dla Beneficjenta końcowego